DOELSTELLING EN VISIE “STICHTING INED PROJECTS”

De stichting INED Projects heeft ten doel:

Image

Het ontplooien van activiteiten, welke gericht zijn op het versterken en verbreden van het maatschappelijk draagvlak en bewustwording voor vredesopbouw en internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling in Indonesië. Ook willen wij een bijdrage leveren aan de vermindering van armoede. Tevens alle bestuursleden en onze achterban bewust maken en scholen in de wereldwijde oorzaak en gevolg van de Klimaatverandering.

Inmiddels zijn de Milleniumdoelen bijgesteld. Uitgebreid en aangepast tot 17 Global Goals. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen lopen tot 2030. Onze doelstellingen zijn hierop gebaseerd.

Foto: Michèlle/Mien Rahaël en Thomas Sikteübun met (ex)burgemeester Fons Jacobs
Image

Stichting INED Projects wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen Klimaatverandering

▪️Stichting INED Projects wil in samenwerking met andere organisatie en NGO's zoeken naar oplossingen met Plasticafval probleem in Indonesië

▪️De Stichting streeft naar verbetering van de maatschappelijke, culturele en sociaal-economische positie van vrouwen en andere zwakke groepen in Indonesie.

▪️De stichting wil een bijdage leveren, hoe minimaal dan ook aan het gezamenlijk helpen realiseren van de Millennium Doelen, nu dus de Global Goals for Sustainable Development.

▪️De stichting streeft naar duurzame vredesopbouw in Indonesië, waaronder de Molukken.

▪️De stichting wil een bijdrage leveren aan structurele armoedebestrijding in Indonesië.

▪️De stichting heeft een ANBI beschikking (geen particulier of individueel belang en geen winstoogmerk)

▪️De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

▪️De stichrting INED Projects heeft een off. notariële acte

De Stichting tracht haar doelen te bereiken door:

 • samen te werken met andere organisaties en NGO's die hetzelfde nastreven
 • het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van (kleinschalige)projecten in verschillende dorpen in Indonesië en hiervoor draagvlak te creëren onder gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en in de samenleving
 • gelden te genereren middels diverse activiteiten zoals benefietavonden, voorlichting (scholen e.a instanties),
 • eigen catering. De winst gaat naar de projecten of de aankoop van hulppgoederen
 • matchen tussen Nederlandse bedrijven en Indonesische bedrijven. De fee gaat naar onze projecten
 • capaciteitsopbouw van de lokale gemeenschap en individuele leden van die gemeenschap. Het helpt het vermogen van mensen te vergroten zelf in basisbehoeften te kunnen voorzien
 • beleidsbeïnvloeding van lokale bestuurder(s), beleidmakers bij overheden
 • kennisoverdracht: het systematisch verzamelen, documenteren, analyseren en beschikbaar stellen van kennis en ervaring ten behoeve van vernieuwing en kwaliteitsverbetering in alle onderdelen.

Good Governance:

INED streeft naar goed bestuur.
Streeft naar actieve samenwerking tussen alle lagen van de lokale bevolking en wil het spanningsveld reduceren.

De stichting heeft een samenwerkingsverband:
In Nederland met Stichting Helmondiaal (voorheen Platform Helmond Wereldwijd) gemeente Helmond, alsmede met de Commissie Internationale Betrekkingen van de Gemeente Helmond.
In Indonesië met Agatha Rtunas Bangsa in Malang op Java, in Majene op Sulawesi heeft INED een samenwerkingsovereenkomst/Surat Keterangen/MoU (Memorandum of Understanding) ontvangen. Deze Letter of Recommendation is ondertekend door de Pemerintah Kabupaten Majene. Dat is de lokale overheid.
Verder is er samenwerking in Indonesië met de Stichting Yanmarindo in Majene op Sulawesi, met Baileo Network en PT Fastro Toma op Ambon en Yayasan Fatnim op de Kei-eilanden en Sekolah Inpres Maluku Tenggara. In Nederland wordt samengewerkt met Stichting TitanE. Wij behoren tot de netwerkorganisties van TitanE en DCMO (Dutch Consortium of Migrant Organizations)

INED Projects maakt geen onderscheid in etniciteit (o.a. kampung-isme & pulau-isme) en religieuze achtergrond. Wij richten ons ook niet op één regio, een eiland, gebied of provincie in Indonesië, maar heel Indonesië. Ook zijn wij géén politieke organisatie. Hoewel op ons logo de Indonesische vlag en Nederlandse vlag zichtbaar is, wil niet zeggen dat wij 'roekeloos' achter 's lands politiek staan. De vlaggen geven slechts aan dat wij vanuit Nederland steun bieden aan sociaal-maatschappelijke projecten in Indonesië in het kader van Duurzame Ontwikkeling en Armoedebestrijding.

INED verricht ook consultancy-werkzaamheden en in die hoedanigheid ook als intermediair tussen Nederlandse, Europese en Indonesische en andere zuidoost Aziatische bedrijven.
Economische groei kan een motor zijn voor ontwikkeling en een belangrijk middel tegen armoede. Een bloeiend bedrijfsleven leidt tot meer banen.
Voorwaarde voor INED is dat ook bedrijven e.d. waarmee wordt samengewerkt een structurele bijdrage levert in onze doelstelling.

De bestuurders en vrijwilligers doen werkzaamheden ten behoeve van INED Projects op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding van eventuele onkosten.

Visie, Missie en Strategie
De Stichting INED Projects werkt vanuit een mensenrechten perspectief aan ontwikkeling. Ontwikkeling is een recht voor iedereen. Een basisrecht dat voor elke mens moet worden gegarandeerd. Iedereen moet dat recht kunnen laten gelden, en desnoods afdwingen voor zichzelf en de groep waartoe hij of zij behoort. De kernelementen van dat recht zijn vastgelegd in de Millenniumverklaring (Millennium Development Goals van de VN) en in de verklaring van de Rechten van de Mens.
Ontwikkeling is veel meer dan armoedebestrijding of het halen van een minimum aan materiële welvaart. Het gaat om een waardig leven voor individu en groep, én over hun plaats in een open, democratische en vreedzame maatschappij.

Als diaspora organisatie zetten we ons samen met anderen in voor deze missie. Aan deze missie werken we al sinds onze oprichting. In ons streven naar een rechtvaardige wereld zonder armoede worden we gedreven door solidariteit met vrouwen, mannen en kinderen die in armoede leven en onrecht ervaren en door de huidige internationale en nationale verhoudingen buiten de boot vallen.

Sociale rechtvaarddigheid is nog altijd oneerlijk verdeeld in de wereld. Waar je geboren bent is helaas nog altijd bepalend voor je kansen op een posiieve toekomst. Nog veel te veel kinderen, vrouwen en bevolkingsgroepen worden uitgesloten op een gezonde toekomst. INED Projects beschouwt dit als een groot onrecht en kunnen en willen ons niet hierbij neerleggen. 

INED Projects ontkomt er niet aan dat de projecten in Indonesië negatief worden beïnvloed door de Global Climate Change oftewel de wereldwijde klimaatverandering. Dit betekent dat onze lopende of nieuwe projecten hiermee erop aangepast dienen te worden. In ieder geval dat de nadelige gevolgen van dit mondiaal probleem onze doelgroep minimaal 'aantast'. Voor onze medewerkers/vrijwilligers hier is het van belang dat dit bewustzijn tot een ieder doordringt. Vandaar dat het op onze prioriteitenlijst staat om blijvend hierin geschoold te worden, middels themadagen, conferenties, voorlichting e.d. Mondiale Bewustwording achten wij van belang.

Image

Doelgroep:

 • mensen (vrouwen & kinderen) die beperkt toegang hebben tot medische zorg(kwaliteit van de gezondheidszorg in veel delen van Indonesie laat te wensen over, tekort aan mankracht en specilaisten, het helpen voorkomen van ziekten, staar, blindheid. En toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, gezondheidsproblemen vroegtijdig te onderkennen en te behandelen)
 • Onderwijs: (mn Basisonderwijs, middels kleinschalige projecten zoals renovatie, aanschaf schoolmeubilair, opzetten computerproject etc)
 • weeskinderen
 • slachtoffers van natuur -en (religieus) geweld
 • informele sector (boeren, kraamverkopers, warungs
  (winkel aan huis e.d.)

Omdat wij ervaring hebben opgebouwd op een breder vlak wordt ook ingezet op:

🔴 scholing & training o.a. ten behoeve van bewustwording en (politieke)vorming, klimaatverandering

🔴 empowerment

🔴 begeleiding in interculturele hulpverlening

🔴 teambuilding

🔴 intermediair I business to business

🔴 consultancy

🔴 marketing research (-exploratief -descriptief -verklarend)

🔴 investeringsprogramma/inv.traject/inv.project 

Edit Page